عکس های هِنری - Henry Pictures

عکس هِنری ۱۰ (خاکستری)

راه ِ تان را ادامه دهید لابد جایی برای شما هست که این گونه می روید. وعجب از این انسان هایی که تمامی اعمالشان را به خداوند نسبت می دهند. و تو و راه َت را مسخره و بی مقصد می دانند و تو را دعوت به راه پر برکتشان می کنند و دنیایی که در ماورایشان شکل گرفته سرشار از تمامی «رنگ «ها ست! و به تو عیب می گیرند که چرا می پنداری ماورای تو «خاکستری» ست. «خودشان را فراموش کرده و دیگران را به نیکی دعوت می کنند.» این عیب جویان گویی یادشان رفته که خود چیز دیگری جز «خاکستری» نیستند. ولی نمی دانند که » خدا از آنچه در آسمان ها و زمین است آگاه است و این در کتاب خدا مسطور و محفوظ است و این برای خدا کاری بسیار سهل است.» و وای بر ما گمراهان!

Henry10